07/11/2012
Τρίμηνη Παράταση Ιδιωτικού Συμφωνητικού ΟΠΑΠ Α.Ε.– Κοινοπραξίας ΙΝΤΡΑΛΟΤ

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και τη με αριθμό 3/347/12.7.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι το Δ.Σ. της Εταιρείας ενέκρινε τρίμηνη παράταση του από 30.07.2010 Τροποποιητικού Ιδιωτικού Συμφωνητικού με την κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ, ήτοι από 30.10.2012 έως 30.1.2013 με τους ίδιους ακριβώς όρους, οι οποίοι περιγράφονται στην από 30.07.2010 σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας. Η ανωτέρω παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί, μετά και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, η εν εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή του Τεχνολογικού Παρόχου του κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος λειτουργίας της ΟΠΑΠ.

ΟΠΑΠ Α.Ε.