21/03/2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαρτίου, ώρα 12:00, στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Κηφισού, αριθμός 62, Περιστέρι–Αττικής προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερησίας διάταξης:

  1. Ανακοίνωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών.
  2. Έγκριση αντικατάστασης μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.
  3. Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης, μεταξύ της «ΟΠΑΠ Α.Ε.» και της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» με αντικείμενο την «προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, για νέο λειτουργικό σύστημα όλων των παιχνιδιών της Εταιρείας και τη μετάβαση των υφισταμένων λειτουργιών της «ΟΠΑΠ Α.Ε.» σε αυτό, καθώς επίσης και για την παροχή υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του υπό προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.