08/05/2013
Γνωστοποίηση Συναλλαγών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/07

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3340/2005 και τη με αριθμό 3/347/12.07.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Παναγιώτης Πιπής, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Στρατηγικής Ανάπτυξης και Επιχειρησιακής Έρευνας του Ομίλου της ΟΠΑΠ Α.Ε. και υπόχρεο πρόσωπο, προέβη στις 30/04/2013 σε πώληση 2.000 μετοχών της Εταιρείας στην τιμή των €7,03, συνολικής αξίας Δεκατεσσάρων Χιλιάδων Εξήντα Ευρώ (€14.060,00).

Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.