30/09/2013
Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν.3556/2007

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης την οποία έλαβε από την Εταιρεία «BlackRock Inc» στις 23.09.2013, ότι η εν λόγω Εταιρεία προέβη στην αγορά μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός μετοχών που κατέχει να ανέλθει σε 16.488.424 μετοχές ή ποσοστό 5,1688% επί του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. Η ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία το ποσοστό της ως άνω Εταιρείας ανήλθε του ορίου 5% είναι η 18.09.2013.

Αθήνα, 24.09.2013
ΟΠΑΠ Α.Ε.