21/10/2013
Αντικατάσταση Μελών Επιτροπής Ελέγχου

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην υπ' αριθμό 39/11.10.2013 Συνεδρίασή του αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 του Ν. 3693/2008, όπως ισχύει, την αντικατάσταση των παραιτηθέντων Μελών του Δ.Σ. και Mελών της Επιτροπής Ελέγχου κ.κ. Στέφανου Παντζόπουλου του Γιαννούλη, Θεοφάνη Μουστακάτου του Εμμανουήλ και Ευθυμίας Χαλάτση του Χαραλάμπους και τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου, μέχρι τον ορισμό της από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ως ακολούθως:

1. Igor Rusek, Προσωρινά Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ, ως Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου,

2. Rudolf Jurcik, Προσωρινά Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ, ως Μέλος Επιτροπής Ελέγχου,

3. Σπύρος Φωκάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ, ως Μέλος Επιτροπής Ελέγχου.

Αθήνα, 11.10.2013
ΟΠΑΠ Α.Ε.