21/10/2013
Εκλογή Νέων Μελών Δ.Σ. σε Αντικατάσταση Παραιτηθέντων - Συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3340/2005 και την απόφαση 3/347/12-07-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι:

α) το Διοικητικό Συμβούλιο στην 38η Συνεδρίασή του της 11ης Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10:30, μετά την παραίτηση των Μελών του, κ.κ. Παναγιώτη Κολιοπάνου του Φιλίππου, Δέσποινας Λασκαρίδου του Σάββα, Επαμεινώνδα Λεκέα του Ιωάννη, Θεοφάνη Μουστακάτου του Εμμανουήλ,  Γρηγορίου Φελώνη του Βασιλείου, Γεωργίου Συμεωνίδη του Χρήστου και Ευθυμίας Χαλάτση του Χαραλάμπους, εξέλεξε σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων τους κ.κ. Kamil Ziegler, Pavel Horak, Michal Houst, Γεώργιο Μελισανίδη, Χρήστο Κοπελούζο, Pavel Saroch, Igor Rusek και συγκροτήθηκε σε Σώμα.

β) το Διοικητικό Συμβούλιο στην 39η αυτόκλητη Συνεδρίαση του Δ.Σ. της 11ης Οκτωβρίου 2013 και ώρα 13:00, μετά την παραίτηση των Μελών του, κ.κ. Κωνσταντίνου Λουρόπουλου του Γεωργίου, Στέφανου Παντζόπουλου του Γιαννούλη και Κωνσταντίνου Φουλίδη του Ιωάννη,  εξέλεξε σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων,  τους κ.κ. Konstantin Yanakov, Marco Sala, Rudolf Jurcik.

Στη συνέχεια το Δ.Σ ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της Εταιρείας, ως ακολούθως:

1.

Kamil Ziegler     

-

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

2.

Σπύρος Φωκάς 

-

Αντιπρόεδρος Α', Μη Εκτελεστικό Μέλος

3.

Pavel Horak       

-

Αντιπρόεδρος Β', Μη Εκτελεστικό Μέλος

4.

Michal Houst     

-

Εκτελεστικό Μέλος

5.

Γεώργιος Μελισανίδης

-

Μη Εκτελεστικό Μέλος

6.

Xρήστος Κοπελούζος

-

Μη Εκτελεστικό Μέλος

7.

Pavel Saroch

-

Μη Εκτελεστικό Μέλος

8.

Konstantin Yanakov

-

Μη Εκτελεστικό Μέλος

9.

Marco Sala

-

Μη Εκτελεστικό Μέλος

10.

Igor Rusek          

-

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

11.

Rudolf Jurcik

-

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Οι ανωτέρω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθούν, σύμφωνα με άρθρο. 7β΄ του Κ.Ν. 2190/1920, στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Αθήνα, 11.10.2013
ΟΠΑΠ Α.Ε.