04/11/2013
Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Μίκαλ Χουστ (Michal Houst)

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3340/2005 και την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και ανέθεσε στο Εκτελεστικό Μέλος του, κ. Μίκαλ Χουστ (Michal Houst) την ευθύνη, επίβλεψη και το συντονισμό των παρακάτω εταιρικών Τομέων και Λειτουργιών:

  • Οικονομικής Διαχείρισης
  • Σχέσεων με Μετόχους
  • Στρατηγικής Ανάπτυξης και Επιχειρησιακής Έρευνας Ομίλου
  • Διαχειριστικών Συστημάτων.


Αθήνα, 31.10.2013
ΟΠΑΠ Α.Ε.