07/11/2013
Αποφάσεις 8ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η όγδοη (8η) Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, στη Λεωφόρο Κηφισού 62, Περιστέρι Αττικής.

Σε αυτήν παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν οκτακόσιοι (800) Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν 229.969.782 μετοχές επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 72,09% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Θέμα 1ο: Α) Ανακοινώθηκε η προβλεπόμενη από τα άρθρα 18§7 του Κ.Ν. 2190/1920 και 14§1 του Καταστατικού της Εταιρείας εκλογή νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων Μελών, ήτοι:

 1. του κ. Kamil Ziegler (Καμίλ Ζίγκλερ), ως Εκτελεστικό Μέλος, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κου Παναγιώτη Κολιοπάνου.
 2. του κ. Σπυρίδωνα Φωκά, ως Μη Εκτελεστικό Μέλος, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κου Δημητρίου Αγραφιώτη.
 3. του κ. Pavel Horak (Πάβελ Χόρακ), ως Μη Εκτελεστικό Μέλος, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κας Δέσποινας Λασκαρίδου.
 4. του κ. Michal Houst (Μίκαλ Χουστ), ως Εκτελεστικό Μέλος, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κου Επαμεινώνδα Λεκέα.
 5. του κ. Γεωργίου Μελισανίδη, ως Μη Εκτελεστικό Μέλος, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κου Γρηγορίου Φελώνη.
 6. του κ. Pavel Saroch (Πάβελ Σάροκ), ως Μη Εκτελεστικό Μέλος, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κας Ευθυμίας Χαλάτση.
 7. του κ. Konstantin Yanakov (Κονσταντίν Γιανακόφ), ως Μη Εκτελεστικό Μέλος, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κου Κωνσταντίνου Λουρόπουλου.
 8. του κ. Χρήστου Κοπελούζου, ως Μη Εκτελεστικό Μέλος, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κου Γεωργίου Συμεωνίδη.
 9. του κ. Marco Sala (Mάρκο Σάλα), ως Μη Εκτελεστικό Μέλος, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κου Κωνσταντίνου Φουλίδη.
 10. του κ. Igor Rusek (Ιγκόρ Ρούσεκ), ως Προσωρινά Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κου Θεοφάνη Μουστακάτου.
 11. Του κ. Rudolf Jurcik (Ρούντολφ Γιούρσικ), ως Προσωρινά Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κου Στέφανου Παντζόπουλου.

Β) Ανακοίνωσε τον ορισμό (α) του Προσωρινά Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κ. Igor Rusek (Ιγκόρ Ρούσεκ), ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση, και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Στέφανου Παντζόπουλου, (β) του Προσωρινά Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κ. Rudolf Jurcik (Ρούντολφ Γιούρσικ), ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση, και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Θεοφάνη Μουστακάτου, και (γ) του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κ. Σπυρίδωνα Φωκά, ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση, και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους κας Ευθυμίας Χαλάτση, σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφο 1 του Ν.3693/2008.

Θέμα 2ο: Ενέκρινε την εκλογή δωδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής:

 1. Kamil Ziegler (Καμίλ Ζίγκλερ),του Karel (Κάρελ),
 2. Σπυρίδων Φωκάς του Παναγιώτη,
 3. Pavel Horak (Πάβελ Χόρακ) του Pavel (Πάβελ),
 4. Michal Houst (Μίκαλ Χουστ) του Miroslav (Μίροσλαβ),
 5. Γεώργιος Μελισανίδης του Δημητρίου,
 6. Pavel Saroch (Πάβελ Σάροκ) του Miroslav (Μίροσλαβ),
 7. Konstantin Yanakov (Κονσταντίν Γιανακόφ) του Perikl (Περικλ),
 8. Χρήστος Κοπελούζος του Δημητρίου,
 9. Marco Sala (Mάρκο Σάλα) του Gaetano (Γκαετάνο),
 10. Igor Rusek (Ιγκόρ Ρούσεκ) του Milos (Μίλος), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,
 11. Rudolf Jurcik (Ρούντολφ Γιούρσικ) του Rudolf (Ρούντολφ), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
 12. Δημητράκης Ποταμίτης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίουθα είναι τετραετήςκαι παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 3ο: Ενέκρινε τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου ως εξής:

 1. τον κ. Δημητράκη Ποταμίτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου
 2. τον κ. Igor Rusek, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
 3. τον κ. Rudolf Jurcik, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 4ο: Χορήγησε την προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 άδεια, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετέχοντες στη Διεύθυνση της Εταιρείας, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των Εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων Εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920 και ως εκ τούτου τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών, πράξεων που υπάγονται στο σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

Θέμα 5ο: Χορήγησε την προβλεπόμενη από το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ειδική άδεια για τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Πρόεδροτου Διοικητικού Συμβουλίουτης Εταιρείας κ. Kamil Ziegler (Καμίλ Ζίγκλερ), ενέκρινε τους βασικούς όρους αυτής και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την υπογραφή της.

Θέμα 6ο: Χορήγησε την προβλεπόμενη από το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ειδική άδεια για τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου με το Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.κ. Michal Houst (Μίκαλ Χούστ), ενέκρινε τους βασικούς όρους αυτής και εξουσιοδότησετο Διοικητικό Συμβούλιο για την υπογραφή της.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.opap.gr, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2013
ΟΠΑΠ Α.Ε.