16/09/2008
'Ασκηση δικαιώματος προαίρεσης

Η ΟΠΑΠ Α.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.-ΙΝΤΡΑΛΟΤ INTERNATIONAL LTD και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ Α.Ε, σε εφαρμογή του άρθρου 13.1 του από 31.07.2007 Ιδιωτικού Συμφωνητικού με την ΟΠΑΠ Α.Ε., με έγγραφη δήλωσή της άσκησε το δικαίωμα μεταβίβασης προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. της κυριότητας επί της υλικοτεχνικής υποδομής που αναφέρεται στο εν λόγω Ιδιωτικό Συμφωνητικό.
Το συνολικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 20 εκ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ και θα καταβληθεί σε 9 ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις.
Σημειώνεται ότι το παραπάνω δικαίωμα προαίρεσης έχει απεικονιστεί στις δημοσιευθείσες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας.