16/09/2008
Απόφαση A’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης

Η ανώνυμη εταιρεία Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ΑΕ (ΟΠΑΠ Α.Ε.) ανακοινώνει, σύμφωνα με τo άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2008 στα γραφεία της εταιρείας, Λ. Κηφισού 62 -Περιστέρι, πραγματοποιήθηκε η Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 291 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 174.165.898 μετοχές σε σύνολο 319.000.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 54,60% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας.
Συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του καταστατικού της εταιρείας και του νόμου απαρτία, η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα: Τροποποίηση, αναδιατύπωση και συμπλήρωση του άρθρου 2 του καταστατικού (σκοπός εταιρείας)
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση, αναδιατύπωση και συμπλήρωση του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρείας , ώστε, μεταξύ άλλων, να συμπεριληφθούν στους σκοπούς της εταιρείας, η υιοθέτηση συνεπών και συστηματικών μέτρων για την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής για τον περιορισμό των τυχερών παιχνιδιών και του εξ αυτού ενδεχόμενου εθισμού, η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την αποτελεσματική αποτροπή και καταστολή αξιόποινων πράξεων οι οποίες μπορεί να σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τον στοιχηματισμό και γενικά να διασφαλιστεί η κατά κοινωνικώς υπεύθυνο τρόπο οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή των παιγνιδιών της εταιρείας, αλλά και η προβολή της.