16/09/2008
Αποφάσεις 8ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11.6.2008

Η ανώνυμη εταιρεία Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ΑΕ (ΟΠΑΠ Α.Ε.) ανακοινώνει, σύμφωνα με τo άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι, την 11η Ιουνίου 2008, πραγματοποιήθηκε η 8η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 367 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 178.768.482 μετοχές σε σύνολο 319.000.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 56,04% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
 
Η Γενική Συνέλευση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης συζήτησε και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:
   Θέμα 1 Ενέκρινε τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2007
   Θέμα 2: Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2007 σε ατομική και ενοποιημένη βάση, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
   Θέμα 3. Ενέκρινε την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή κερδών και αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος 1,74 ευρώ ανά μετοχή για την εταιρική χρήση έτους 2007, το οποίο μετά την αφαίρεση του προμερίσματος 0,60 ευρώ ανά μετοχή που καταβλήθηκε το Δεκέμβριο του 2007 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διαμορφώνει το υπόλοιπο του μερίσματος χρήσης 2007 σε 1,14 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του υπολοίπου μερίσματος 1,14 ευρώ ανά μετοχή είναι οι μέτοχοι της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της Παρασκευής 13 Ιουνίου 2008. Από την Τρίτη 17 Ιουνίου 2008 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο υπόλοιπο μέρισμα της εταιρικής χρήσης 2007. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 25.6.2008 και θα γίνει μέσω της πληρώτριας τράπεζας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ.
   Θέμα 4. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της 8ης εταιρικής χρήσης (1.1.2007-31.12.2007) και ενέκρινε τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου.
   Θέμα 5. Ενέκρινε τις αμοιβές (αποζημιώσεις) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε επιτροπές της εταιρείας κατά την 8η εταιρική χρήση (1.1.2007 -31.12.2007).
   Θέμα 6. Προενέκρινε τις αμοιβές (αποζημιώσεις) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε επιτροπές της εταιρείας για την τρέχουσα 9η εταιρική χρήση (1.1.2008 -31.12.2008).
   Θέμα 7. Εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2008 τους κ.κ. Δεληγιάννη Γεώργιο και Κωνσταντίνου Σωτήριο, ως τακτικούς ελεγκτές και τους κ.κ. Καζά Βασίλειο και Παρασκευόπουλο Γεώργιο, ως αναπληρωματικούς ελεγκτές, της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton, και ενέκρινε την αμοιβή τους.
   Θέμα 8. Δεν ενέκρινε, λόγω αντιθέσεως μειοψηφίας υπερβαίνουσας το 1/20 του εκπροσωπούμενου στην Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, την καταρτισθείσα, σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920, σύμβαση εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με την εταιρεία.
   Θέμα 9. Χορήγησε την προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 άδεια, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών.
   Θέμα 10. Ενέκρινε τη δυνατότητα διαβίβασης από την εταιρεία πληροφοριών στους μετόχους με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 του Ν. 3556/2007).
   Θέμα 11. Ενέκρινε την τροποποίηση, αναδιατύπωση, κατάργηση, συμπλήρωση και αναρίθμηση άρθρων και διατάξεων του καταστατικού, για λόγους λειτουργικότητας και προσαρμογής του στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν. 3604/2007, εκτός του άρθρου 2 του καταστατικού που αφορά στο σκοπό της εταιρείας, λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό αυξημένης απαρτίας των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση για τη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού θα ληφθεί στην Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με την από 14.5.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, στις 25 Ιουνίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στην έδρα της εταιρείας, Κηφισού 62 Περιστέρι Αττικής, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Επίσης, ενέκρινε την κωδικοποίηση του αναμορφωμένου καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, η οποία θα συντελεστεί μετά από την σχετική απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.
   Θέμα 12. Ενέκρινε την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρους της εταιρείας να προβούν σε όλες τις αναγκαίες διατυπώσεις και δημοσιεύσεις των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και κάθε τυχόν επαναληπτικής αυτής, καθώς επίσης και του νέου κωδικοποιημένου κειμένου του καταστατικού της εταιρείας.
 
Τέλος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Χρήστος Χατζηεμμανουήλ, κλείνοντας τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, εξέφρασε την ικανοποίησή του από την πορεία υλοποίησης των τριών προτεραιοτήτων που έχει θέσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για το 2008.
Συγκεκριμένα αναφέρθηκε: (α) στη συμφωνία που επετεύχθη με τους πράκτορες, με την οποία καθορίστηκαν σαφείς υποχρεώσεις και δικαιώματα και για τις δύο πλευρές, επιλύοντας εκκρεμή θέματα δεκαετιών, (β) στο συνεχή έλεγχο και αναθεώρηση των διαδικασιών για τη διαχείριση του «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ», με στόχο την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη διαχείρισή του, και (γ) στην έγκριση του μοντέλου εσωτερικής αναδιοργάνωσης των ελληνικών εταιρειών του ομίλου (ΟΠΑΠ Α.Ε. και ΟΠΑΠ Παροχής Υπηρεσιών Α.Ε.), τα νέα οργανογράμματα των οποίων θα παρουσιασθούν σε ειδική συνέντευξη τύπου την Τετάρτη, 18η Ιουνίου 2008.