16/09/2008
Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Η Ανώνυμη Εταιρεία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του νόμου 3556/2007, ότι προτίθεται να τροποποιήσει, αναδιατυπώσει και συμπληρώσει τους καταστατικούς σκοπούς της (άρθρο 2 του καταστατικού), ώστε να αναδεικνύεται, αλλά κυρίως να διασφαλίζεται, η κατά κοινωνικώς υπεύθυνο τρόπο οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή των παιχνιδιών της και, περαιτέρω, προτίθεται να προχωρήσει στην τροποποίηση, κατάργηση, συμπλήρωση και αναρίθμηση των διατάξεων του Καταστατικού της ΟΠΑΠ Α.Ε. και στην εκ νέου κωδικοποίησή του για λόγους λειτουργικότητας και προσαρμογής στον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3604/2007 «Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 ‘περί ανωνύμων εταιρειών’ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 189/8.8.2007), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 παρ. 10 του νόμου αυτού και της συναφώς παρασχεθείσας μέχρι 8.8.2008 ευχέρειας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί την 11 Ιουνίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, οδός Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου αριθ. 52).
Το σύνολο των τροποποιούμενων διατάξεων καθώς και το σχέδιο κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρείας, όπως προτείνεται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.opap.gr) ενότητα Ενημέρωση Επενδυτών/Γενικές Συνελεύσεις και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (www.ase.gr).