24/11/2009
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 3556/2007 - ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποιεί στους κ.κ. μετόχους της, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 23.11.2009 αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος ποσού 0,65 ευρώ ανά μετοχή, έναντι του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης 2009. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (0,065 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του ν. 3697/2008), ήτοι καθαρό ποσό 0,585 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι στη λήψη του προμερίσματος, είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Παρασκευή 18.12.2009 (ημερομηνία προσδιορισμού-record date) . Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του προμερίσματος χρήσης 2009 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16.12.2009. Η πληρωμή στους δικαιούχους του προμερίσματος χρήσης 2009 θα γίνει την Πέμπτη 24.12.2009, από την πληρώτρια τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ως ακολούθως:
1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.
2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους.
3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η καταβολή του μερίσματος μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξή του από 04/01/2010, μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.
Η είσπραξη του προμερίσματος για τις παραπάνω περιπτώσεις 2 και 3 είναι δυνατή μέχρι 23/12/2010 με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους. Μετά την παραπάνω ημερομηνία (23/12/2010), η καταβολή του προμερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας (Λ. Κηφισού 62, Τ.Κ. 121-32, Περιστέρι-Αθήνα, τηλ. Επικοινωνίας 210-5798930, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υποδ/νση Θεματοφυλακής της Εθνικής Τράπεζας, τηλ. επικοινωνίας 210 3340611-613.
Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.


Αθήνα 23.11.2009
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.