26/11/2009
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15)
ΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (5η) EKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σε εκτέλεση της υπ’ αριθμόν 30/23.11.2009 (Θέμα 2ο) απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. προσκαλεί τους μετόχους της εταιρείας στην πέμπτη (5η) Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 18η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία και έδρα της εταιρείας, Λεωφόρος Κηφισού αριθμός 62 - Περιστέρι Αττικής, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερησίας διάταξης:

  1. Επικύρωση της εκλογής ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της κυρίας Μαρίνας Μασσαρά σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους Νικολάου Παυλιά για το υπόλοιπο της θητείας του.
  2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 1 του ν. 3693/2008.
  4. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.
  5. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για την υποβολή στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (Γενική Γραμματεία Εμπορίου–Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως) προς έγκριση και δημοσίευση, του πρακτικού της 5ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και του πρακτικού της τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και, γενικά, για κάθε νόμιμη ενέργεια για την εκτέλεση των αποφάσεων της 5ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και της τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.
  6. Ανακοινώσεις.

Όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην πέμπτη (5η) Έκτακτη Γενική Συνέλευση και/ή στην τυχόν επαναληπτική Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου (υπογράφοντας και καταθέτοντας στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας την σχετική εξουσιοδότηση, η οποία είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.opap.gr). Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου, στην πέμπτη (5η) ΈκτακτηΓενική Συνέλευση και/ή στην τυχόν επαναληπτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να προβούν σε δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους, εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες σε Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα 'Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους, στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας (Λεωφόρος Κηφισού αριθμός 62 - Περιστέρι Αττικής, Τ.Κ. 121 32, 4ος όροφος, τηλέφωνο 210 5798930, fax 210 5798931) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα πραγματοποίησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (για όσες μετοχές δεν παραμένουν δεσμευμένες σύμφωνα με το άρθρο 42, παράγραφος 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.).

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές είναι καταχωρισμένες στον Ειδικό Λογαριασμό Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα 'Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου, στην πέμπτη (5η) Έκτακτη Γενική Συνέλευση και/ή στην τυχόν επαναληπτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να προβούν σε δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους, με δήλωσή τους στην ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης (Ε.Χ.Α.Ε.)», και να καταθέσουν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, μαζί με τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους, στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας (Λεωφόρος Κηφισού αριθμός 62 - Περιστέρι Αττικής, Τ.Κ. 121 32, 4ος όροφος, τηλέφωνο 210 5798930, Γενική Συνέλευση και/ή στην τυχόν επαναληπτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να προβούν σε δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους, με δήλωσή τους στην ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης (Ε.Χ.Α.Ε.)», και να καταθέσουν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, μαζί με τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους, στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας (Λεωφόρος Κηφισού αριθμός 62 - Περιστέρι Αττικής, Τ.Κ. 121 32, 4 όροφος, τηλέφωνο 210 5798930, fax 210 5798931) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα πραγματοποίησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (για όσες μετοχές δεν παραμένουν δεσμευμένες σύμφωνα με το άρθρο 42, παράγραφος 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.).

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 18ης Δεκεμβρίου 2009, η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει εκ νέου την 24η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία και έδρα της εταιρείας, Λεωφόρος Κηφισού αριθμός 62 - Περιστέρι Αττικής. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφοι 2 και 4 του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με το άρθρο 30, παράγραφος 2 του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύουν σήμερα, δεν θα δημοσιευθεί από την εταιρεία νέα πρόσκληση για την τυχόν επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 24 Νοεμβρίου 2009
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

Για να κατεβάσετε την εξουσιοδότηση για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πατήστε εδώ.