26/01/2010
Εκλογή μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων- Εκ νέου συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.3340/2005 και της απόφασης 3/347/12-07-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 21ης Ιανουαρίου 2010 αποφάσισε και ενέκρινε την εκλογή και τον ορισμό της κας Παναγιώτας Παπαδοπούλου, ως προσωρινά ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Γεωργίου Κυριακού, και για το υπόλοιπο της θητείας του, καθώς επίσης και την εκλογή και τον ορισμό του κ. Γεωργίου Κυριακού, ως εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. κας Παναγιώτας Παπαδοπούλου, για το υπόλοιπο της θητείας του, και την εκ νέου συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, κατά τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 19/30.12.2009 (θέμα 1) απόφασης Δ.Σ. ως ακολούθως:

1. Χάρης Σταματόπουλος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
2. Ιωάννης Σπανουδάκης του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
3. Δημοσθένης Αρχοντίδης του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
4. Παναγιώτης Βρυώνης του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
5. Γεώργιος Κυριακός του Κωνσταντίνου, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
6. Μαρίνα Μασσαρά του Νικολάου, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
7. Παναγιώτα Παπαδοπούλου του Δημητρίου, προσωρινά ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
8. Βενετσάνος Ρογκάκος του Ηλία, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
9. Ευθαλία Σιαμάνη του Ευαγγέλου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
10. Νικόλαος Σοφοκλέους του Σοφοκλέους, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., και
11. Χρυσή Χατζή του Τριαντάφυλλου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Περιστέρι 26/1/2010

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.