29/01/2010
Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου χρήσης 2008

Η ΟΠΑΠ Α.Ε, σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για την χρήση του 2008.
Τα τηρηθέντα βιβλία κρίθηκαν επαρκή και ακριβή και δεν προέκυψαν παρατυπίες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν το κύρος τους.
Από τον παραπάνω έλεγχο προέκυψαν πρόσθετοι φόροι ύψους 24.503.459,05 ευρώ, οι οποίοι καταβλήθηκαν εφάπαξ στο Ελληνικό Δημόσιο. Από το προαναφερθέν ποσό, τα 9.000.000 ευρώ έχουν ήδη επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2008, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 15.503.459,05 ευρώ θα βαρύνει τα αποτελέσματα του τετάρτου τριμήνου της χρήσης του 2009.

ΟΠΑΠ Α.Ε.
28/01/2010