17/02/2009
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 - Αντικατάσταση Παραιτηθέντων Μελών Δ.Σ.

Η εταιρεία Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2 της απόφασης 3/347/12-07-05 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι το Δ.Σ. στην 3η /05-02-2009 συνεδρίασή του ομόφωνα εξέλεξε, ως αντικαταστάτες, των παραιτηθέντων μη εκτελεστικών μελών του, Μιχαήλ Γαλάνη του Γεωργίου και Γεωργίου Τζοβλά του Νικολάου, τα μη εκτελεστικά μέλη Γεώργιο Μουρούτη του Νικολάου και Θεόδωρο Βάρδα του Κωνσταντίνου για το υπόλοιπο της θητείας των μελών που αντικαθιστούν.