16/04/2010
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ
ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15)
ΣΤΗΝ ΔΕΚΑΤΗ (10η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2009 – 31/12/2009)

Σε εκτέλεση της υπ’ αριθμόν 10/12-4-2010 (Θέμα 1ο ) απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. προσκαλεί τους μετόχους της Eταιρείας στη δέκατη (10η) Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 10η Μαΐου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία και έδρα της Eταιρείας, Λεωφόρος Κηφισού αριθμός 62 - Περιστέρι Αττικής, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερησίας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης (10ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009), τα οποία περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.
2. Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης (10ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009), τα οποία περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.
3. Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της δέκατης (10ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009), τα οποία περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης (10ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας.
5. Έγκριση των αμοιβών (αποζημιώσεων) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές της Eταιρείας κατά την δέκατη (10η ) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009).
6. Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας για την τρέχουσα ενδέκατη (11η)εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010).
7. Διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών -Λογιστών για την τρέχουσα ενδέκατη (11η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010) και ορισμός της αμοιβής τους.
8. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών.
9. Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.
10. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
11. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23α, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Eταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.
12. Διάφορες ανακοινώσεις
Όλοι οι μέτοχοι της Eταιρείας έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην δέκατη (10η) ΤακτικήΓενική Συνέλευση και/ ή στην τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου (υπογράφοντας και καταθέτοντας στο τμήμα Μετοχολογίου της Εταιρείας τη σχετική εξουσιοδότηση, η οποία είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.opap.gr). Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου, στη δέκατη (10η) ΤακτικήΓενική Συνέλευση και/ή στην τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να προβούν σε δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους, εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες σε Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα 'Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους, στο Τμήμα Μετοχολογίου της Eταιρείας (Λεωφόρος Κηφισού αριθμός 62 - Περιστέρι Αττικής, Τ.Κ. 121 32, 4ος όροφος, τηλέφωνο 210 5798930, fax 210 5798931) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (για όσες μετοχές δεν παραμένουν δεσμευμένες σύμφωνα με το άρθρο 42, παράγραφος 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.).
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές είναι καταχωρισμένες στον Ειδικό Λογαριασμό Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα 'Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου, στη δέκατη (10η) Τακτική Γενική Συνέλευση και/ή στην τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να προβούν σε δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους, με δήλωσή τους στην ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης (Ε.Χ.Α.Ε.)», και να καταθέσουν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, μαζί με τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους, στο Τμήμα Μετοχολογίου της Γενική Συνέλευση και/ή στην τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να προβούν σε δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους, με δήλωσή τους στην ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης (Ε.Χ.Α.Ε.)», και να καταθέσουν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, μαζί με τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους, στο Τμήμα Μετοχολογίου της Eταιρείας (Λεωφόρος Κηφισού αριθμός 62 - Περιστέρι Αττικής, Τ.Κ. 121 32, 4ος όροφος, τηλέφωνο 210 5798930, fax 210 5798931) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (για όσες μετοχές δεν παραμένουν δεσμευμένες σύμφωνα με το άρθρο 42, παράγραφος 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.).

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Eταιρείας, απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 10ης Μαΐου 2010, η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει εκ νέου την 20η Μαΐου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Κηφισού αριθμός 62 - Περιστέρι Αττικής. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφοι 2 και 4 του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με το άρθρο 30, παράγραφος 2 του καταστατικού της Eταιρείας, όπως ισχύουν σήμερα, δεν θα δημοσιευθεί από την Eταιρεία νέα πρόσκληση για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 12/4/2010
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ