16/04/2010
Τοποθετήσεις Διευθυντικών Στελεχών

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με τον ν.3340/2005 και την απόφαση 3/347/12.07.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει στους επενδυτές ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τον ορισμό-τοποθέτηση των νέων Γενικών Διευθυντών εκ των υπαλλήλων της Εταιρείας με ημερομηνία έναρξης άσκησης των καθηκόντων τους την 15η Απριλίου 2010 ως ακολούθως:
Στη Γενική Διεύθυνση Marketing τοποθετείται ο κ. Σωτήριος Σπανίδης του Ιωάννη.
Στη Γενική Διεύθυνση Παιχνιδιών, που συστάθηκε μετά τη διάσπαση της Γενικής Διεύθυνσης Λειτουργιών σε δύο Γενικές Διευθύνσεις, ήτοι τη Γενική Διεύθυνση Παιχνιδιών και τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής τοποθετείται ο κ. Νικόλαος Παυλιάς του Δημητρίου.