22/04/2010
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/07

Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο Υπεύθυνος Έργου Επενδυτικών Σχέσεων της εταιρείας (και υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005) κ. ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, προέβη την 20/04/2010 σε πώληση 600 μετοχών της εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας (€ 10.320,00) Δέκα Χιλιάδων Τριακοσίων Είκοσι ΕΥΡΩ.