23/04/2010
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 3556/2007

Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3340/2005 και την Απόφαση 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει την τοποθέτηση της κας ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗ στο Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων, της ανεξάρτητης Διεύθυνσης Σχέσεων με Μετόχους, ως Προϊσταμένης του Τμήματος, σε αντικατάσταση της κας ΜΑΡΙΝΑΣ ΡΟΥΣΣΟΥ. Η παραπάνω τοποθέτηση έχει ισχύ από 22/04/2010.