04/05/2010
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/07

Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας (και υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005) κ. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, προέβη την 29/04/2010 σε αγορά 763 μετοχών της εταιρείας στην τιμή των € 15.06 και 237 μετοχών στην τιμή των € 15.23, συνολικής αξίας (€ 15.166,04) Δεκαπέντε Χιλιάδων Εκατόν Εξήντα Έξι ΕΥΡΩ και Τεσσάρων λεπτών.