Αποποίηση / απαλλαγή ευθύνης (disclaimer)

Οι πληροφορίες της ιστοσελίδας μας δημοσιεύονται καλή τη πίστη αι για γενική ενημέρωση μόνο. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία εγγυάται την αρτιότητα, αξιοπιστία και ορθότητα της εκάστοτε πληροφορίας. Κάθε ενέργεια που λαμβάνεται με βάση τις πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, γίνεται με καθαρά δικό σας ρίσκο.