Πίνακας Συντελεστών Απόδοσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΕΡΔΩΝ ΤΥΠΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΕΡΔΟΥΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 12 1.000.000 (*)                      
11 25.000 500.000 (*)                    
10 2.500 15.000 100.000 (*)                  
9 1.000 1.500 10.000 40.000                
8 150 250 500 4.000 15.000              
7 25 50 80 200 1.000 5.000            
6 5 10 20 25 50 100 1.600          
5   1 2 5 10 20 50 450        
4       1 2 3 7 20 100      
3           1 1 2 4 25    
2                 1 2,5 5  
1                     1 2,5
0 4 2 2                  
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΡΔΟΥΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ  1:15,73 1:7,63 1:9,05 1:6,53 1:9,77 1:4,23 1:6,19 1:10,34 1:3,86 1:6,55 1:2,27 1:4,00


Στον παραπάνω πίνακα δίνονται αναλυτικά οι συντελεστές απόδοσης ανά κατηγορία για κάθε έναν από τους 12 τύπους παιχνιδιού.
(*) ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το ανώτατο ποσό που μοιράζεται ως κέρδος στους νικητές της 1ης κατηγορίας κάθε κλήρωσης, σε κάθε έναν από τους τύπους του παιχνιδιού των 12, 11 και 10 αριθμών ανέρχεται σε € 1.000.000 (συνολικός συντελεστής απόδοσης 2.000.000 επί την τιμή της στήλης).
Σε περίπτωση που το αναλογούν συνολικό ποσό υπερβαίνει το προαναφερθέν ανώτατο ποσό, τότε η διανομή του € 1.000.000 στις αντίστοιχες επιτυχίες, γίνεται σε μερίδια ανάλογα με την αξία συμμετοχής της κερδίζουσας περιοχής του κάθε δελτίου.