Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Χορηγιών της ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

Επωνυμία / Τίτλος Φορέα:
Ονοματεπώνυμο εξουσιοδοτημένου από τον Φορέα Ατόμου, υπεύθυνου για τη δράση:
 Στοιχεία Επικοινωνίας Φορέα:
Οδός: Αριθμός:
Ταχ.Κωδ: Πόλη:
Σταθερό Τηλ: Φαξ:
Email:
 Φορολογικά στοιχεία:
Α.Φ.Τ.: Αρ.Εγγραφής Φορέα/ Σωματείου:
Σύντομη περιγραφή δράσης:
Ημερομηνία υλοποίησης της δράσης:
 Οικονομικά στοιχεία (σε ευρώ):
Αιτούμενο ποσό:
Εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός δράσης:
 Άλλοι φορείς που επιχορηγούν τη δράση
 Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού αιτούντος:
Επωνυμία δικαιούχου/αιτούντος:
Αρ. λογαριασμού:
IBAN:
BIC Τράπεζας:
Παρακαλούμε όπως συμπληρωθούν τα πιο πάνω στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα εμβαστεί το ποσό της χορηγίας, εφόσον εγκριθεί το αίτημα και κατατεθούν τα απαραίτητα παραστατικά.
 
Αποδέχομαι να γίνει έλεγχος από την ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λτδ στα αποτελέσματα της δράσης για την όποια επιδοτήθηκα.
   
 
Με τη συμμετοχή μου στο χορηγικό πρόγραμμα της ΟΠΑΠ Κύπρου, δηλώνω ρητά ανεπιφύλακτα και συγκατατίθεμαι στη διατήρηση αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και/ή ηλεκτρονικού και/ή άλλων αρχείων και στη νόμιμη επεξεργασία από τον χορηγό, όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και/ή πληροφοριών και/ή υλικού (οπτικοακουστικού, φωτογραφικού), που αφορά τη δράση για την όποια επιχορηγήθηκα.
   
 
Ημερομηνία: