25/08/2014
Ολοκλήρωση του Φορολογικού Ελέγχου έτους 2010

Η ΟΠΑΠ Α.Ε, σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για την χρήση του 2010.

Από τον παραπάνω έλεγχο προέκυψαν πρόσθετοι φόροι ύψους €29.618εκ. Από το προαναφερθέν ποσό, τα €8.0εκ. έχουν ήδη επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2010, ενώ το υπόλοιπο ποσό των €21.618εκ. θα βαρύνει τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου της χρήσης του 2014.

Η Εταιρεία έχει ήδη ασκήσει το δικαίωμά της και έχει προσφύγει ενώπιον της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών καταβάλλοντας ταυτόχρονα το 50% του συνολικού ποσού που της επιβλήθηκε. Εκτιμά δε, ότι έχει ισχυρά επιχειρήματα, ώστε να δικαιωθεί ενώπιον της προαναφερόμενης διεύθυνσης, μειώνοντας σημαντικά το συνολικό ποσό των συνολικών φόρων και προσαυξήσεων.
 

Αθήνα 25.08.2014
ΟΠΑΠ Α.Ε.