03/10/2014
Ανακοίνωση της ΟΠΑΠ Α.Ε για την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ανακοίνωση της ΟΠΑΠ Α.Ε για την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με το αποκλειστικό δικαίωμα της ΟΠΑΠ Α.Ε για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από μια μακρά δικαστική πορεία, εξέδωσε δύο αποφάσεις με τις οποίες κρίνει κατηγορηματικά ότι το αποκλειστικό δικαίωμα που έχει χορηγηθεί στην ΟΠΑΠ ΑΕ για τη διενέργεια τυχερών παιγνίων είναι απολύτως συμβατό με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει απόλυτα τόσο τις συναφείς επιλογές της ελληνικής πολιτείας όσο και τις πάγιες θέσεις της ΟΠΑΠ ΑΕ θωρακίζοντας ταυτόχρονα τα έννομα συμφέροντα της εταιρείας.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας βάσισε την κρίση του στο αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι το ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη διενέργεια των παιγνίων της ΟΠΑΠ ΑΕ  είναι ιδιαιτέρως αυστηρό και συνεπές,  λόγω και των  όλως ενισχυμένων ρυθμιστικών και ελεγκτικών μηχανισμών της ανεξάρτητης Αρχής παιγνίων, αλλά και των ουσιαστικών περιορισμών που έχουν τεθεί για την αποτελεσματική καταπολέμηση της συναφούς εγκληματικότητας και της διακίνησης παράνομου χρήματος και την προστασία από τον εθισμό των ευπαθών κατηγοριών. Οι αποφάσεις αυτές είναι αμετάκλητες και δεν χωρεί κανένα ένδικο μέσο κατά αυτών ενώπιον εθνικού ή ενωσιακού δικαστηρίου.

Σε πλήρη συμμόρφωση με τον νόμο και με τη νομολογία που έθεσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, η ΟΠΑΠ ΑΕ θα συνεχίσει την μακρά προσφορά της στην ελληνική κοινωνία με αδιατάρακτο προσανατολισμό στο αυστηρό, συνεπές και υπεύθυνο παιχνίδι εισφέροντας παράλληλα ιδιαιτέρως σημαντικά δημοσιονομικά οφέλη στο Ελληνικό Δημόσιο.

Αθήνα, 03.10.14
ΟΠΑΠ Α.Ε.