17/10/2014
Γνωστοποίηση Συναλλαγών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τους Ν.3340/2005, Ν.3556/2007 και τη με αριθμό 3/347/12.07.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών» τα κάτωθι υπόχρεα πρόσωπα, ενημέρωσαν την Εταιρεία, ως ακολούθως:

  • Ο κ. Kamil Ziegler, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, προέβη στις 15.10.2014 σε αγορά, 1.000 μετοχών της Εταιρείας, στην τιμή των 8,58 ευρώ, συνολικής αξίας 8.580 ευρώ και στις 16.10.2014, προέβη σε αγορά 3.000 μετοχών της Εταιρείας, στην τιμή των 8,19 ευρώ,  συνολικής αξίας 24.570 ευρώ.
  • Ο κ. Michal Houst, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. & CFO, προέβη στις 16.10.2014 σε αγορά, 1.200 μετοχών της Εταιρείας, στην τιμή των 8,19 ευρώ, συνολικής αξίας 9.828 ευρώ.
  • Η κα. Marie Hrdinova,συνδεόμενο φυσικό πρόσωπο με τον κ. Pavel Horak, Β' Αντιπρόεδρο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., προέβη στις 14.10.2014 σε αγορά 17.200 μετοχών της Εταιρείας, στην τιμή των 8,70 ευρώ, συνολικής αξίας 149.640 ευρώ.
  • Ο κ. Νικόλαος Πολυμενάκος, Προϊστάμενος Δ/νσης Σχέσεων με Μετόχους, προέβη στις 15.10.2014 σε αγορά, 500 μετοχών της Εταιρείας, στην τιμή των 8,69 ευρώ, συνολικής αξίας 4.345 ευρώ και στις 16.10.2014 προέβη σε αγορά 300 μετοχών της Εταιρείας, στην τιμή των 8,27 ευρώ, συνολικής αξίας 2.481 ευρώ.

Αθήνα 17.10.2014
ΟΠΑΠ Α.Ε.