24/10/2014
Γνωστοποίηση Συναλλαγών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τους Ν.3340/2005, Ν.3556/2007 και τη με αριθμό 3/347/12.07.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών» τo κάτωθι υπόχρεο πρόσωπο, ενημέρωσε την Εταιρεία, ως ακολούθως:

Η κα. MarieHrdinova,συνδεόμενο φυσικό πρόσωπο με τον κ. Pavel Horak, Β' Αντιπρόεδρο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., προέβη στις 22.10.2014 σε πώληση 17.200 μετοχών της Εταιρείας, στην τιμή των 9,80 ευρώ, συνολικής αξίας 168.560 ευρώ.

Αθήνα 24.10.2014
ΟΠΑΠ Α.Ε.