18/12/2014
Αποφάσεις 9ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 9ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΤΗΣ 18.12.2014

Η ένατη (9η) Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, στη Λεωφόρο Κηφισού 62 (Περιστέρι). Σε αυτήν παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν 623 Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν 230.557.057 μετοχές επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 72,27% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

H Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Θέμα 1ο: Έγκριση διανομής αφορολόγητων αποθεματικών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει.

Εγκρίθηκε η διανομή αφορολόγητων αποθεματικών της Εταιρείας καθαρού ποσού €9.039.347,64, που αντιστοιχεί σε €0,0283 ανά μετοχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει.

Δικαιούχοι είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη 13.01.2015 (ημερομηνία προσδιορισμού - record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη της χρηματικής διανομής θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12.01.2015. Η καταβολή της χρηματικής διανομής στους Μετόχους θα αρχίσει στις 19.01.2015. Πληρώτρια τράπεζα θα είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 230.557.057, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,27% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 230.557.057, ήτοι ποσοστό 100,00% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 2ο: Ανακοίνωση - Γνωστοποίηση διανομής προμερίσματος χρήσης 2014.

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να διανεμηθεί προμέρισμα για τη χρήση 2014 ύψους €64.330.652,36 προ παρακράτησης φόρουπου αντιστοιχεί σε €0,2017 ανά μετοχή.

Δικαιούχοι είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη 13.01.2015 (ημερομηνία προσδιορισμού - record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του προμερίσματος χρήσης 2014 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12.01.2015. Η καταβολή του προμερίσματος χρήσης 2014 στους Μετόχους θα αρχίσει στις 19.01.2015. Πληρώτρια τράπεζα θα είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι ως άνω δύο χρηματικές καταβολές (αφορολόγητα αποθεματικά και προμέρισμα συνολικού ύψους €73.370.000,00 προ παρακράτησης φόρου που αντιστοιχεί σε €0,23 ανά μετοχή),  θα εκτελεστούν από κοινού.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ 18.12.2014