18/12/2014
Πληρωμή προμερίσματος χρήσης 2014 και διανομή αφορολόγητων αποθεματικών

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. νωστοποιεί στους Μετόχους της, σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18ης Δεκεμβρίου 2014, αποφάσισε την διανομή αφορολόγητων αποθεματικών της Εταιρείας καθαρού ποσού €9.039.347,64, που αντιστοιχεί σε €0,0283 ανά μετοχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει. Επίσης στην εν λόγω Γενική Συνέλευση ανακοινώθηκε η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για διανομή προμερίσματος χρήσης 2014 ύψους €64.330.652,36 προ παρακράτησης φόρουπου αντιστοιχεί σε €0,2017 ανά μετοχή.

Το ποσό προμερίσματος των €0,2017 ανά μετοχήυπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% σύμφωνα με το ν. 4110/2013, ήτοι €0,02017ανά μετοχή. Συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό €0,1815 ανά μετοχή στο οποίο αν συνυπολογιστεί ποσό €0,0283 ανά μετοχή από τη διανομή αφορολόγητων αποθεματικών, προκύπτει συνολικό καταβλητέο καθαρό ποσό €0,2098 ανά μετοχή.

€ ανά μετοχή Ποσό προ φόρου Φόρος Καθαρό ποσό
Αφορολόγητα αποθεματικά 0,0283 0 0,0283
Προμέρισμα χρήσης 2014 0,2017 0,02017 0,1815
ΣΥΝΟΛΟ 0,23 0,02017 0,2098

Δικαιούχοι είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 13.01.2015 (ημερομηνία προσδιορισμού-record date). Ημερομηνία αποκοπής της χρηματικής καταβολής είναι η Δευτέρα 12.01.2015 και η πληρωμή στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Δευτέρα 19.01.2015, από την πληρώτρια Τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για όσους εκ των Μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους.

3. Για όσους εκ των Μετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η χρηματική καταβολή μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξή της από 26.01.2015, μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω περιπτώσεις 2 και 3 είναι δυνατή μέχρι 18.01.2016 με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους. Μετά την παραπάνω ημερομηνία (19.01.2016), η καταβολή του Μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας (Λ. Κηφισού 62, Τ.Κ. 12132, Περιστέρι-Αθήνα). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, τηλ. επικοινωνίας 210-5798930.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

ΑΘΗΝΑ, 18.12.2014
ΟΠΑΠ Α.Ε.