22/01/2015
Γνωστοποίηση Συναλλαγών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τους Ν.3340/2005, Ν.3556/2007 και τη με αριθμό 3/347/12.07.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών» τoκάτωθι υπόχρεο πρόσωπο, ενημέρωσε την Εταιρεία, ως ακολούθως:

Η κα. MarieHrdinova, συνδεόμενο φυσικό πρόσωπο με τον κ. Pavel Horak, Β' Αντιπρόεδρο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., προέβη στις 21.01.2015 σε αγορά 17.500 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 144.375 ευρώ.

Αθήνα 22.01.2015
ΟΠΑΠ Α.Ε.