28/01/2015
Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τους Ν.3340/2005, Ν.3556/2007 και τη με αριθμό 3/347/12.07.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών» το κάτωθι υπόχρεο πρόσωπο, ενημέρωσε την Εταιρεία, ως ακολούθως:

Ο κ. Kamil Ziegler, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, προέβη στις 27.01.2015 σε αγορά, 3.500 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 27.370 ευρώ.

Αθήνα 28.01.2015
ΟΠΑΠ Α.Ε.