29/01/2015
Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τους Ν.3340/2005, Ν.3556/2007 και τη με αριθμό 3/347/12.07.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών» τα κάτωθι υπόχρεα πρόσωπα, ενημέρωσαν την Εταιρεία, ως ακολούθως:

Ο κ. MichalHoust, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. & CFO, προέβη στις 28.01.2015 σε αγορά 5.500 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 40.425 ευρώ.

Ο κ. PavelHorak, Β' Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., προέβη στις 28.01.2015 σε αγορά 12.000 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 88.541 ευρώ.

Η κα. MarieHrdinova,συνδεόμενο φυσικό πρόσωπο με τον κ. Pavel Horak, Β' Αντιπρόεδρο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., προέβη στις 28.01.2015 σε αγορά 12.000 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 84.000 ευρώ.

Ο κ. Νικόλαος Πολυμενάκος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχέσεων με Μετόχους, προέβη στις 29.01.2015 σε αγορά 300 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 2.097 ευρώ.

Αθήνα 29.01.2015
ΟΠΑΠ Α.Ε.