02/02/2015
Γνωστοποίηση Συναλλαγών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τους Ν.3340/2005, Ν.3556/2007 και τη με αριθμό 3/347/12.07.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών» τα κάτωθι υπόχρεα πρόσωπα, ενημέρωσαν την Εταιρεία, ως ακολούθως:

Η κα. Marie Hrdinova, συνδεόμενο φυσικό πρόσωπο με τον κ. Pavel Horak, Β' Αντιπρόεδρο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., προέβη στις 28.01.2015 σε αγορά 3.000 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 21.000 ευρώ.

Ο κ. Jan Karas, Επικεφαλής Μονάδας Πωλήσεων, προέβη στις 29.01.2015 σε αγορά, 7.200 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 50.040 ευρώ.

Ο κ. Petr Matejovsky, Επικεφαλής Μονάδας Marketing, προέβη στις 29.01.2015 σε αγορά, 2.800 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 19.460 ευρώ και στις 30.01.2015 σε αγορά 2.720 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 19.992 ευρώ.

Αθήνα 02.02.2015
ΟΠΑΠ Α.Ε.