04/02/2015
Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τους Ν.3340/2005, Ν.3556/2007 και τη με αριθμό 3/347/12.07.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών» τα κάτωθι υπόχρεα πρόσωπα, ενημέρωσαν την Εταιρεία, ως ακολούθως:

Η κα. MarieHrdinova,συνδεόμενο φυσικό πρόσωπο με τον κ. Pavel Horak, Β' Αντιπρόεδρο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., προέβη στις 02.02.2015 σε πώληση 15.000 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 120.009 ευρώ.

Ο κ. Kamil Ziegler, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, προέβη στις 03.02.2015 σε πώληση, 500 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 4.625 ευρώ.

Αθήνα 04.02.2015
ΟΠΑΠ Α.Ε.