16/02/2015
Γνωστοποίηση Συναλλαγών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τους Ν.3340/2005, Ν.3556/2007 και τη με αριθμό 3/347/12.07.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών» το κάτωθι υπόχρεο πρόσωπο, ενημέρωσε την Εταιρεία, ως ακολούθως:

Ο κ. MichalHoust, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. & CFO, προέβη στις 13.02.2015 σε πώληση, 5.000 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 48.000 ευρώ.

Αθήνα 16.02.2015
ΟΠΑΠ Α.Ε.