14/04/2015
Βελτιωμένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή μερίσματος χρήσης 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η  ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 20ής Απριλίου 2015 αυξημένο μέρισμα ποσού €0,70 ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου (συμπεριλαμβανομένου προμερίσματος €0,20 το οποίο έχει ήδη διανεμηθεί) έναντι αρχικής πρότασης για διανομή μερίσματος €0,45 ανά μετοχή. Το νέο προτεινόμενο μέρισμα είναι κατά 180% αυξημένο συγκριτικά με το μέρισμα της χρήσης 2013 ύψους €0,25 ανά μετοχή.

Η αναθεωρημένη πρόταση οφείλεται κυρίως στην απόφαση της θυγατρικής εταιρείας Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. (συμμετοχή ΟΠΑΠ με ποσοστό 67%) για επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της.

Σημειώνεται ότι οι ημερομηνίες αποκοπής του μερίσματος (22 Απριλίου), δικαιούχων (23 Απριλίου) και έναρξης πληρωμής μερίσματος (29 Απριλίου) παραμένουν ίδιες.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τις λεπτομέρειες αναφορικά με τη διανομή του μερίσματος μετά τις αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

ΑΘΗΝΑ, 14.04.2015
ΟΠΑΠΑ.Ε.