21/04/2015
Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών

Η Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16, παρ.1. του Κ.Ν. 2190/1920 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του υπ' αριθμ. 2273/2003 κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20.04.2015 αποφάσισε και καθόρισε τις λεπτομέρειες για την υλοποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι ποσοστού 5% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι έως 15.950.000 μετοχές. Οι αγορές ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται  εφόσον κατά περίπτωση θα κρίνονται πιο συμφέρουσες από άλλες προσφερόμενες επενδυτικές δυνατότητες και θα το επιτρέπουν τα διαθέσιμα κεφάλαιά της Εταιρείας για τους οριζόμενους στον Κανονισμό 2273/2003 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην απόφαση 1/503/13.3.2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σκοπούς. Το προτεινόμενο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών θα ολοκληρωθεί σε εικοσιτέσσερις μήνες από τη λήψη απόφασης από τη Γ.Σ., ήτοι το αργότερο μέχρι και την 19η Απριλίου 2017, και θα πραγματοποιηθεί με ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 13,00 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς εκάστης μετοχής ίση με την ονομαστική της αξία, ήτοι 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτήθηκε ειδικά προκειμένου να ρυθμίσει περαιτέρω τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

ΑΘΗΝΑ, 21.04.2015
ΟΠΑΠΑ.Ε.