04/06/2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με δυο χτεσινές αποφάσεις του το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), δέχθηκε ότι κάθε κράτος-μέλος δύναται να απαγορεύσει την εκμετάλλευση και διαφήμιση τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στην επικράτειά του και πως η απαγόρευση αυτή δικαιολογείται από τον σκοπό της καταπολέμησης της απάτης και της εγκληματικότητας. Ταυτόχρονα, με τις ίδιες αποφάσεις επιβεβαίωσε την νομιμότητα των κρατικών μονοπωλίων και της χορήγησης αδειών αποκλειστικής εκμετάλλευσης στα τυχερά παίγνια.
Οι δυο υποθέσεις αφορούσαν την Sporting Exchange (Betfair) και την Ladbrokes Betting, δυο εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο βάσει βρετανικών και μαλτέζικων αδειών. Και στις δυο αυτές εταιρείες είχε απαγορεύσει η Ολλανδική κυβέρνηση να δέχονται στοιχηματισμό εντός της επικράτειας της, καθώς στην Ολλανδία η νομοθεσία περί τυχερών παιγνίων βασίζεται σε σύστημα αποκλειστικών αδειών, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η διοργάνωση και προώθηση των τυχερών παιγνίων, εκτός αν προηγουμένως χορηγηθεί διοικητική άδεια, ενώ δεν υπάρχει καμία δυνατότητα προσφοράς τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.
Το ΔΕΚ δέχθηκε και στις δυο υποθέσεις ότι ο περιορισμός της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών είναι δυνατό, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της προσφοράς τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, να θεωρηθεί ότι δικαιολογείται από τον σκοπό καταστολής της απάτης και της εγκληματικότητας.
Κατά το ΔΕΚ τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα να θεωρήσουν ότι το γεγονός απλώς και μόνον ότι ένας επιχειρηματικός φορέας προσφέρει νομίμως υπηρεσίες σε ένα άλλο κράτος-μέλος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επαρκής εγγύηση προστασίας των καταναλωτών του. Άλλωστε, λόγω της έλλειψης άμεσης επαφής μεταξύ του καταναλωτή και του επιχειρηματικού φορέα, τα προσβάσιμα μέσω διαδικτύου τυχερά παίγνια ενέχουν κινδύνους διαφορετικής φύσεως και σημαντικότερους σε σχέση προς τις παραδοσιακές αγορές των παιγνίων αυτών, όσον αφορά τυχόν απάτες εκ μέρους των επιχειρηματικών φορέων σε βάρος των καταναλωτών.
Σε ότι αφορά το καθεστώς αδειοδότησης μιας και μόνο επιχείρησης (μονοπώλιο), το ΔΕΚ έκρινε ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια των κρατών-μελών να ορίσουν το επίπεδο προστασίας που επιδιώκεται σχετικά με τα τυχερά παίγνια. Σε κάθε περίπτωση, οι περιορισμοί στις διαδικασίες χορήγησης και ανανέωσης αποκλειστικής άδειας παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων, μπορούν να θεωρηθούν δικαιολογημένοι αν
το κράτος-μέλος αποφασίσει να χορηγήσει ή να ανανεώσει την άδεια μιας δημόσιας επιχείρησης της οποίας η διαχείριση υπόκειται στην άμεση εποπτεία του κράτους ή μιας ιδιωτικής επιχείρησης επί των δραστηριοτήτων της οποίας οι δημόσιες αρχές είναι σε θέση να ασκήσουν συστηματικό έλεγχο. Η χορήγηση ή η ανανέωση αποκλειστικών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων σε μια τέτοια επιχείρηση, χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία διαγωνισμού, δεν είναι δυσανάλογη με τους επιδιωκόμενους από την εθνική νομοθεσία σκοπούς.
Επιπροσθέτως, το ΔΕΚ έκρινε ότι οι κάτοχοι αποκλειστικής άδειας έχουν την δυνατότητα να εισάγουν και να διαφημίζουν νέα τυχερά παίγνια, στο πλαίσιο μιας πολιτικής ελεγχόμενης ανάπτυξης του τομέα των τυχερών παιγνίων, σκοπός της οποίας είναι η διοχέτευση της επιθυμίας για τυχερά παίγνια εντός των νόμιμων πλαισίων.
Τέλος, επαναβεβαίωσε τη θέση που είχε διατυπώσει και στην πρόσφατη απόφαση για την Liga Portuguesa, σύμφωνα με την οποία δεν ισχύει και δεν εφαρμόζεται η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης στον τομέα των τυχερών παιγνίων, επισημαίνοντας, μάλιστα, ότι ο τομέας των τυχερών παιγνίων που προσφέρονται μέσω του διαδικτύου δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο εναρμόνισης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα να απαγορεύσουν εντός της επικράτειάς τους την παροχή τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου από επιχειρηματικούς φορείς νόμιμα εγκαταστημένους και παρέχοντες αντίστοιχες υπηρεσίες σε άλλα κράτη–μέλη.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.