22/09/2010
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007

Παραίτηση μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. από την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3340/2005 και την απόφαση 3/347/12-07-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή της υποβληθείσας παραίτησης του μέλους του Δ.Σ. κ. Γεωργίου Κυριακού εκ της ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.
Ο κ. Γεώργιος Κυριακός, στο εξής, παραμένει ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμόν 11/16.04.2010 απόφαση του Δ.Σ. περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και η απόφαση της 10ης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 14.06.2010 που επικύρωσε την εκλογή των νέων μελών του Δ.Σ.


ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 21/09/2010
ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.