25/01/2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/07

Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Στρατηγικής Ανάπτυξης και Επιχειρησιακής Έρευνας Ομίλου (και υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005) κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΠΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, προέβη την 21/01/2011 σε πώληση 3.000 μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας (€ 43.280,00) Σαράντα Τριών χιλιάδων Διακοσίων Ογδόντα Ευρώ.


Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.