03/02/2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007

Γνωστοποίηση παραίτησης Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 της απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της, κας Παναγιώτας Παπαδοπούλου του Δημητρίου.

Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.