09/03/2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007

Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις 08.03.2011 ότι:

  1. Στις 03.03.2011 προέβη στην αγορά 6.236 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 97.235,15€
  2. Στις 03.03.2011 προέβη στην πώληση 19.553 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 306.970,87€
  3. Στις 03.03.2011 προέβη στην αγορά 10.562 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 165.836,04€
  4. Στις 03.03.2011 προέβη στην πώληση 300 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 4.752,00€
  5. Στις 03.03.2011 προέβη στην πώληση 6.236 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 97.658,98€
  6. Στις 04.03.2011 προέβη στην αγορά 14.559 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 231.271,51€
  7. Στις 04.03.2011 προέβη στην αγορά 30 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 46.730,00€
  8. Στις 04.03.2011 προέβη στην πώληση 21.391 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 339.117,14€
  9. Στις 04.03.2011 προέβη στην πώληση 20 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 31.450,00€.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

ΟΠΑΠ Α.Ε.