02/07/2012
Γνωστοποίηση Συναλλαγών (Eurobank / κ.Αρχοντίδης)

Η Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις 22.06.2012 ότι:

  1. Στις 20.06.2012 προέβη στην αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 4.900,00 ευρώ
  2. Στις 20.06.2012 προέβη στην αγορά 798 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 397.275,00 ευρώ
  3. Στις 20.06.2012 προέβη στην πώληση 6.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 29.808,38 ευρώ
  4. Στις 20.06.2012 προέβη στην πώληση 121 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 59.472,00 ευρώ
  5. Στις 20.06.2012 προέβη στην αγορά 24.300 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 121.094,00 ευρώ
  6. Στις 20.06.2012 προέβη στην πώληση 80.800 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 404.369,18 ευρώ
  7. Στις 20.06.2012 προέβη στην αγορά 51.636 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 258.684,13 ευρώ
  8. Στις 20.06.2012 προέβη στην πώληση 51.636 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 257.235,96 ευρώ.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).