02/07/2012
Γνωστοποίηση Συναλλαγών (Eurobank / κ.Αρχοντίδης

Η Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG EquitiesΑ.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις 27.06.2012 ότι:

  1. Στις 26.06.2012 προέβη στην αγορά 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 44.916,95 ευρώ
  2. Στις 26.06.2012 προέβη στην αγορά 75 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 33.133,00 ευρώ
  3. Στις 26.06.2012 προέβη στην πώληση 8.081 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 35.849,29 ευρώ
  4. Στις 26.06.2012 προέβη στην πώληση 194 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 87.159,00 ευρώ
  5. Στις 26.06.2012 προέβη στην αγορά 19.400 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 86.923,00 ευρώ
  6. Στις 26.06.2012 προέβη στην πώληση 12.256 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 54.242,00 ευρώ
  7. Στις 26.06.2012 προέβη στην αγορά 12.256 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 53.825,26 ευρώ.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG EquitiesΑ.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG EquitiesΑ.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).