29/03/2010
Αποζημιώσεις μελών Δ.Σ της ΟΠΑΠ Α.Ε

Με αφορμή σειρά δημοσιευμάτων στον τύπο, σχετιζόμενων με τις αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε., η διοίκηση της εταιρείας επισημαίνει τα ακόλουθα:

(α) Οι πάσης φύσεως αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. καθορίζονται με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, στην οποία συμμετέχουν, πλην του Ελληνικού Δημοσίου, έλληνες και ξένοι (στην συντριπτική πλειοψηφία τους θεσμικοί επενδυτές) ιδιώτες μέτοχοι, οι οποίοι σήμερα κατέχουν το 66% των μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Οι ισχύουσες αποζημιώσεις καθορίστηκαν κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 6ης Μαΐου 2009. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για το τρέχον έτος έχει προγραμματιστεί για την Δευτέρα, 10 Μαΐου 2010.

(β) Στο σύνολό τους οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις των εκτελεστικών και μη μελών του Δ.Σ. για το 2010 είναι (σύμφωνα με τις αποφάσεις των οικείων Γενικών Συνελεύσεων και την κατά περίπτωση υλοποίησή τους) μειωμένες κατά 42,3% σε σχέση με το 2007, κατά 27,8% σε σχέση με το 2008 και, τέλος, κατά 25% σε σχέση με το 2009. Μεταξύ άλλων, με την ανάληψη των καθηκόντων του το νέο Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την κατάργηση των αποζημιώσεων για την συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. (και του προσωπικού της εταιρείας) στις διάφορες διαρκείς επιτροπές, εξοικονομώντας έτσι άμεσα χρηματικό ποσό 180.000 ευρώ μόνο από τα μέλη του Δ.Σ., κάποια εκ των οποίων έχουν διαθέσει τις αποζημιώσεις τους για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. υπέρ κοινωφελών ιδρυμάτων της επιλογής τους.

(γ) Ειδικότερα, όσον αφορά τον Πρόεδρο του Δ.Σ., θα πρέπει να επισημανθεί ότι παρέχει καθημερινά τις υπηρεσίες του στην εταιρεία, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη σύμβασή του και στην ισχύουσα νομοθεσία, ασκώντας όλες τις εκτελεστικές εξουσίες και τις αρμοδιότητες οι οποίες ειδικότερα προβλέπονται από το καταστατικό της εταιρείας, καθώς επίσης και όλες τις εκτελεστικές εξουσίες και τις αρμοδιότητες οι οποίες του έχουν ανατεθεί από το Δ.Σ.

(δ) Τόσο στην σύμβαση του Προέδρου του Δ.Σ., όσο και στην σύμβαση του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν έχει γίνει πρόβλεψη για καταβολή έκτακτης αμοιβής (bonus).

(ε) Τέλος, όσον αφορά στο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και Σύμβουλο Διοίκησης κ. Γεώργιο Κυριακό, οι μικτές ετήσιες τακτικές αποδοχές του υπολείπονται κατά 38,5% των αντίστοιχων αποδοχών συμβούλων της απελθούσας διοίκησης ενώ, ταυτόχρονα, στην σύμβασή του δεν έχει γίνει πρόβλεψη για καταβολή έκτακτης αμοιβής (bonus).

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.