30/06/2014
Αποχωρήσεις Στελεχών και Τοποθετήσεις Νέων

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι:

1) Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3016/2002 και της υπ' αρ. 3/347/12.07.2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Δ.Σ. της Εταιρείας όρισε ως Εσωτερικό Ελεγκτή της, την κα Μαρία Μέλλιου, με ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων της την 1.7.2014, σε αντικατάσταση της κας Μαρίας Λουκάκη, η θητεία της οποίας λήγει 30.6.2014. Η Διοίκηση εκφράζει θερμές ευχαριστίες στην κα Λουκάκη για την πολύχρονη προσφορά της στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου.

2) Σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ' αρ. 5/204/14.11.2000 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο κ. Νικόλαος Πολυμενάκος ορίζεται ως Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχέσεων με Μετόχους.

3) Σύμφωνα με την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Προϊσταμένη Τμήματος Εταιρικών Ανακοινώσεων, κα Μεταξία Δεμερτζή αποχωρεί από την Εταιρεία στις 30.06.2014. Η Εταιρεία ευχαριστεί την κα Δεμερτζή για τις υπηρεσίες της και την πολύχρονη προσφορά της από διάφορες θέσεις ευθύνης.

Αθήνα, 30.06.2014
ΟΠΑΠ Α.Ε.