20/05/2016
Ημερομηνία ανακοίνωσης Ενδιάμεσων Καταστάσεων Πληροφόρησης 1ου τριμήνου 2016

Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας με Ευρωπαϊκές οδηγίες, θα δημοσιεύει, το πρώτο και τρίτο τρίμηνο κάθε χρήσης, Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης, έναντι Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων προηγούμενα.

Οι Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης πρώτου τριμήνου 2016 θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 30.05.2016 μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Την επόμενη ημέρα, Τρίτη 31.05.2016 και ώρα 16:00, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των αναλυτών για τις οικονομικές επιδόσεις 1ου τριμήνου 2016, μέσω τηλεδιάσκεψης. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.opap.gr).

Αθήνα, 20.05.2016
ΟΠΑΠ Α.Ε.