21/06/2016
Πληρωμή μη διανεμηθέντων κερδών παρελθουσών χρήσεων

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποιεί στους κ.κ. Μετόχους της σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η 10η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 21.06.2016 αποφάσισε τη διανομή μη διανεμηθέντων κερδών παρελθουσών χρήσεων ύψους 0,57 ευρώ ανά μετοχή.

Τα μη διανεμηθέντα κέρδη παρελθουσών χρήσεων, ανέρχονται συνολικά σε 181.598.271,06 ευρώ προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 406.542 ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρείακαι αντιστοιχούν σε 0,57 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό των 0,57 ευρώ ανά μετοχήυπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% σύμφωνα με το ν. 4110/2013, ήτοι 0,057ευρώ ανά μετοχή. Συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω αναφερόμενη παρακράτηση 0,513 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Παρασκευή 24.06.2016 (ημερομηνία προσδιορισμού-record-date). Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος έχει οριστεί η Πέμπτη 23.06.2016 και η πληρωμή του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Τετάρτη 29.06.2016, από την πληρώτρια Τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χ.Α. και του άρθρου 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για όσους εκ των Μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους.

3. Για όσους εκ των Μετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η χρηματική καταβολή του μερίσματος μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξή του από 07.07.2016, μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Η είσπραξη του μερίσματος από τους δικαιούχους για τις παραπάνω υπό 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή με σχετική γνωστοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και με επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους (στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομίζονται και σχετικά έγγραφα εξουσιοδότησης ή/και νομιμοποίησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εκάστοτε δικαιούχου).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να επικοινωνούν με την Διεύθυνση Σχέσεων με Μετόχους της Εταιρείας, τηλ. επικοινωνίας 210-5798930.

Διευκρινίζεται στους κ.κ. Μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (250 ΑΚ περ. 15.) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ότι μετά την σχετική παραγραφή τα σχετικά ποσά  περιέρχονται οριστικά στο  Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

ΑΘΗΝΑ, 21.06.2016
ΟΠΑΠ Α.Ε.